FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro uchazečePřijímací řízení

Přihlášení

Přihlášku ke studiu lze poslat poštou na adresu FF UK v Praze či podat v elektronické podobě zde Elektronická přihláška ke studiu.

Navazující magisterské studium

Vstupní požadavky

Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/la bakalářské studium. Značnou výhodou je přirozeně studium společenskovědních oborů, aniž by tento fakt vylučoval zájemce oborů jiných.

Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem. (více info na stánkách FF UK viz odkaz)

Přijímací zkouška

probíhá formou ústního pohovoru ve veřejném řízení před komisí. Uchazeč/ka musí u přijímací zkoušky prokázat předpoklady ke studiu, přehled problematiky hispánského a lusobrazilského světe a základní znalosti v oblasti historie, geografie a kultury regionu.

Doporučený seznam literatury

Okruhy otázek k přijímací zkoušce


Doktorské studium


Vstupní požadavky

Absolvování magisterského studia v oboru Iberoamerikanistika - Dějiny Latinské Ameriky (či oboru příbuzném - např. světové dějiny, hispanistika, atd.) a odborné předpoklady ověřené ústní zkouškou z dějin a kultury Latinské Ameriky se zohledněním zaměření uchazeče.Přijímací zkouška

Probíhá formou ústního pohovoru ve veřejném řízení před minimálně tříčlennou komisí. Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností.

Nedílnou součástí přijímací zkoušky je předložení projektu zamýšlené disertační práce. Uchazeč by měl umět vysvětlit a obhájit projekt disertační práce, zasadit danou problematiku do širšího kontextu prokázat znalost specializovanéodborné literatury.