FF UK

Filozofická fakulta Filozofická fakulta Filozofická fakulta

Úvodní stránka - Středisko ibero-amerických studiíPro doktorandyDisertační práce a státnice

Disertační práce


 • Formální požadavky

  • viz Pravidla, manuály a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání závěrečných prací.


  • Termíny odevzdání: po splěnění všech povinných zkoušek a získání všech potřebných kreditů. Disertační práci je možno odevzdat i obhájit před i po státní doktorské zkoušce. Odevzdává do termínu, který je vypisován několikrát do roka, a to na Oddělní vědy a v elektroniické verzi se zadává do SIS.

  • Nejzašší termín odevzdání: do 30. 3 posledního (8.) ročníku studia.

  • Práce musí obsahovat: úvodní list, podepsané čestné prohlášení, abstrakty (v češtině a angličtině), obsah, text práce, závěr, bibliografii a případné přílohy.

  • Teze disertační práce: odevzdávají se v druhém ročníku studia. Jedná se o 10-15 stránkový referát o disertační práci, který obsahuje úvod do problematiky výzkumu, zvolené metodologie, představuje prameny a závěry včetně bibliografie. Odevzdávají se v počtu 10 ks spolu s disertační prací na Oddělení vědy.

   Příklady tezí viz obhájené disertace ze SIAS. • Rozsah práce

  • Práce s historickou tématikou je rozsah minimálně 200 normostran samotného textu, plus bibliografie a přílohy. U prací z jiných oborů závisí na domluvě se školitelem.

 • Bibliografie a citační norma

  • U psaní disertačních prací se dodržuje citační norma daného oboru (historie, lingvistika, dějiny umění, sociologie aj.)

   Citační norma ČNS.


Státní závěrečná doktorská zkouška


 • Požadavky na státní doktorskou zkoušku

  Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, čímž je prokazována schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje k samostatné teoretické činnosti. Státní doktorskou zkoušku může student skládat až po složení všech zkoušek předepsaných individuálním studijním plánem. Její průběh má charakter vědecké rozpravy; v rozpravě jde nejen o rozhovor o samostatné studijní aktivitě doktorandů, ale o zjištění a celkové orientace v tematice, na kterou je orientováno doktorské studium každého studujícího.

  Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem) podle zákona o V3 č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5.

  Ukončení doktorského studijního programu v oboru iberoamerikanistika se vztahuje k následujícím požadavkům:

  • splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem,

  • úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky,

  • zpracování a předložení disertační práce, anotace této práce včetně seznamu použité literatury a závěrem její úspěšná

   obhajoba.


 • Povinnosti, které musí student v souladu s ISP splnit, aby mohl přistoupit ke SDZ:

  1. Splnit 180 kreditů za studium.

  2. Splnit všechny povinné studijní povinnosti obecné části studijního plánu v plném rozsahu.

  3. Absolvovat Doktorandský seminář v rozsahu 18 kreditů.

  4. Splnit kreditové minimum za vědeckovýzkumné aktivity specializované části základní struktury

   studijního plánu v rozsahu 70 kreditů.

  5. Splnit publikační minimum v rozsahu 30 kreditů.

  6. Splnit grantové minimum v rozsahu 5, resp. 10 kreditů.

  7. Splnit minimální studijní povinnosti v rámci studijních stáží v rozsahu 5 kreditů.

  8. Složit státní doktorskou zkoušku.

   Je skládána před komisí, jejímž předsedou musí být mezinárodně uznávaný odborník s titulem Prof. Dr. (či DrSc.)

   získaným v oboru iberoamerikanistika, historie se zaměřením na Latinskou Ameriku či románská filologie.