Kde publikovat?

„Publish or Perish“  – Publikuj nebo zhyň

Toto anglické motto zatím ještě úplně neplatí na české akademické půdě, ale na řadě zahraničních univerzitách je tomu tak.

Kdo se chce udržet v akademické obci, musí pravidelně publikovat. Je nepsaným pravidlem, že všichni doktorandi musí publikovat, realita je však jiná. Kolik musí doktorand mít publikací není stanoveno, když odevzdává disertaci, její výstupy musí však být publikované. Od zavedení kreditního systému doktorandském studiu v roce 2010 mohou studenti získat spoustu kreditů za své publikační aktivity.

Kde lze publikovat:

  • Časopis Ibero-Americana Pragensia

    • Recenzovaný časopis SIAS psaný ve španělštině, angličtině a portugalštině.

    • Vychází 2x ročně.

    • Publikujte výsledky závěrečných prací, výstupy z disertace, recenze a zprávy z konferencí.

    • Kontaktní osoba: Monika Brenišínová

  • Oborové časopisy – ptejte se svého školitele!

Úvod > Pro doktorandy > Kde publikovat?