Studium

Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického světa.

1. Návazující magisterské studium

Studijní obor: Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (jednooborové studium)

Navazující jednooborový magisterský program nabízí studentům ucelený obraz dějin a současné podoby latinskoamerické společnosti. Součástí studia je také utváření základní vzdělanostní struktury, a to včetně teoretické dimenze, jež umožňuje další vzdělávání v oboru po nástupu do praxe. Během studia je kladen důraz na seminární formu práce, studenti se učí pracovat s prameny, osvojují si kritický přístup k literatuře a tvůrčí přístup k tématům, která již svojí podstatou předpokládají komparativní metodu práce.

Program navazujícího magisterského studia se skládá ze čtyř vzájemně provázaných základních složek: historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a literatura. Program má interdisciplinární charakter a vzniká ve spolupráci několika univerzitních i mimouniverzitních pedagogických a vědeckých pracovišť.

Předpokladem úspěšného dokončení studia je, vzhledem k jazyku převážné většiny odborné literatury, přinejmenším pasivní znalost španělského (popř. portugalského) a anglického jazyka. Studenti se rozhodují pro navazující magisterský studijní obor Iberoamerikanistika nejen při studiu příbuzných oborů (hispanistika, historie, politologie, entologie, geografie, ekonomie atp.), ale i oborů dalších, pokud projeví zájem o studium problematiky spjaté s mimořádně perspektivním regionem, kterým je Latinská Amerika.

Výrazným rysem programu je široká nabídka volitelných předmětů a intenzivních přednáškových bloků zahraničních odborníků, kteří přijíždějí do Střediska s různým statutem (ERASMUS, meziuniversitní výměna, stáže, či pobyty během sabatického období).

Vzhledem ke skutečnosti, že významná část studentů navazujícího magisterského programu prošla programem ERASMUS již v bakalářské formě studia, rozšiřuje SIAS možnosti výjezdu do zahraničí v rámci výměny s TEC Monterrey v Mexiku adále podporuje možnosti semestrálních pobytů v zahraničí, které si studenti sjednají individuálně.

STUDIJNÍ PLÁN 

2. Doktorské studium

Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program navazujícího magisterského studia v oboru iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti letech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti.

Doktorské studium lze studovat v presenční i kombinované formě.

Individuální plán studia

Program oboru se skládá ze čtyř základních složek: historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a kultura. Program má interdisciplinární charakter a je naplňován činností přednášejících, kteří pocházejí z různých universitních i mimouniversitních vědeckých pracovišť. Při studiu je kladen důraz na individuální formu práce. Program je uzavřen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Doktorský studijní program se realizuje formou individuálního studijního plánu, jenž je zaměřen na prohloubení obecně teoretických a odborných znalostí z oboru studia. Tyto pak student využije nejen k napsání doktorské disertační práce, ale také ve své další tvůrčí činnosti v oboru.

V rámci doktorského studijního programu je předepsáno složení minimálně pěti, v případě potřeby však i více, zkoušek, a to z filosofie a obecně teoretických základů oboru, anglického jazyka, a dále nejméně dvě odborné zkoušky, které si student vybere po konzultacích se školitelem v souladu se zaměřením doktoranda a tématem jeho doktorské disertační práce. Individuální studijní plán je po vypracování schválen školitelem a předsedou oborové rady. Každý rok je pak zpracována písemná zpráva o plnění studijních povinností a dalších aktivitách studujícího. Zprávu vypracuje školitel a potvrzuje ji předseda oborové rady.

Vzhledem k tomu, že individuální plány mohou dle zaměření studujících výrazně variovat, uvádíme níže příklady vybraných studijních plánů. Ty jsou vždy sestavovány tak, aby jejich studium zajistilo studentovi dostatek znalostí z teorie a metodologie oboru, přehled dané problematiky v historické, ale i současné dimenzi poznání, přičemž je kladen důraz na pochopení celkového vývoje a konkrétní témata z historie a kultury Latinské Ameriky podle zaměření doktoranda.

Individuální studijní plány jsou v zásadě stanovovány na základě těchto okruhů:

Historie Latinské Ameriky v koloniálním období

Historie Latinské Ameriky v období válek za nezávislost a formování novodobých národů

Nová a nejnovější historie Latinské Ameriky

Předkolumbovské kultury a jejich projekce do současné etnické podoby Latinské Ameriky

Latinskoamerická kultura (podle zaměření doktoranda literatura, výtvarné umění atp.)

Geografie Latinské Ameriky

Filosofické problémy oboru

Historiografie (podle zaměření doktoranda)

Světový jazyk I (povinný španělština resp. portugalština podle zaměření doktoranda)

Světový jazyk II (doporučený angličtina, možná francouzština, němčina)

Obecně formulovaný vzor individuálního studijního plánu doktorského studia:

Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů

Dějiny konkrétního regionu v devatenáctém století

Formování národních literatur v Latinské Americe

Filosofické problémy oboru

Světový jazyk I

Světový jazyk II

Příklady individuálního studijního plánu:

Příklad 1:

Latinská Amerika jako objekt mezinárodní politiky v 18. a 19. století ZK

Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů ZK

Mexiko v druhé polovině devatenáctého století ZK

Formování mexické národní literatury v kontextu literatury kontinentu ZK

Národní dějiny v argumentaci mluvčích vznikajících národních společností ZK

Španělský jazyk ZK

Anglický jazyk ZK

Téma disertační práce: Reflexe druhého mexického císařství a intervence v české společnosti

Příklad 2:

Dějiny Latinské Ameriky v koloniálním období ZK

Dějiny USA v koloniálním období ZK

Nativní kultury Ameriky ZK

Problém identity v latinskoamerické literatuře ZK

Filosofické problémy kontaktu dvou různorodých civilizací ZK

Španělský jazyk ZK

Anglický jazyk ZK

Téma disertační práce: Srovnání misií v anglosaské a hispánské Americe

Úvod > Studium > Studium