Absolventi

Profil absolventky a absolventa

Absolventi jsou

1) schopni celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky především v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí.

2) ovládájí základní fakta latinskoamerické historie a kulturního vývoje a nechybí jim schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další na základě vlastního kritického úsudku. Jsou si vědomi geografické podmíněnosti hospodářského vývoje, jeho vlivu na sociální poměry a souvislosti politických událostí v koloniální i postkoloniální Latinské Americe se situací na mezinárodní scéně a světovém trhu. Májí znalosti vývoje názorů na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl ve světě i v České republice a vědomosti o dějinách vztahů středoevropské společnosti a Latinské Ameriky.

3) Ovládájí španělský (či portugalský) jazyk tak, aby mohli studovat odbornou literaturu a komunikovat v běžném hovoru.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění (dokazuje to i profesní uplatnění studentů, kteří absolvovali studium iberoamerikanistiky v různých programech v průběhu 90. let a během následujícího desetiletí) zejména v těchto oblastech: kultura, publicistika, diplomacie, turistický ruch, akademické prostředí.

Absolventi můžou pracovat v oblasti kultury, která je v posledních letech poznamenána nejen vlivem hudebnosti hispánské civilizace, ale také úspěchy, jichž dosáhla latinskoamerická a španělská literatura, divadlo, film, výtvarné umění, věda atd. Znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa může využít v publicistice. Znalostí latinskoamerických reálií a civilizačního modelu může uplatnit i ve španělských a latinskoamerických diplomatických, kulturních a hospodářských institucích, působících na území České republiky nebo českých zastupitelských úřadech v zahraničí, včetně na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Absolventi své znalostí historie a kultury Latinské Ameriky využívájí zejména při praktickém kontaktu s latinskoamerickou realitou i při stále činnosti v latinskoamerickém prostředí, můžou se uplatnit i v podnikatelských subjektech orientovaných na aktivity regionu (nejen v turistickém ruchu).

Při stálém vzestupu zájmu o zřizování iberoamerických pracovišť na stávajících a nově vznikajících vysokých školách (v poslední době např. VŠE v Praze a Metropolitní univerzita v Praze), který odráží rostoucí význam španělsky mluvících zemí ve světě i pro českou kulturu a ekonomiku, můžou absolventi programu navazující iberoamerikanistiky najít uplatnění i jako pedagogičtí či vědečtí pracovníci.

Úvod > Uchazeč > Absolventi