Vědecká rada UK udělila profesorovi Josefu Opatrnému stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Právě v těchto dnech se dožívá významného životního jubilea Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (narozen 19. listopadu 1945 ve Skryjích u Rakovníka), dlouholetý vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK. Dne 26. 11. 2020 mu byla na Vědecké radě UK předána stříbrná medaile Univerzity Karlovy za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Celý jeho profesní život je spjat s Univerzitou Karlovou: V letech 1963-68 studoval historii a češtinu na FF UK. Jeho diplomová práce byla zaměřena na období konce španělského koloniálního panství na Filipínách. Konec 19. století a formování národů, vztahy Latinské Ameriky a USA, Latinské Ameriky a českých zemí – tato témata zůstala jeho celoživotní preferencí, i když je časem rozšiřoval jak zpátky do historie, tak směrem k současnosti.

V letech svého postgraduálního studia (1968-71) se zařadil mezi vědecké pracovníky spjaté s tehdy se formujícím Střediskem ibero-amerických studií – úzká spolupráce s jeho zakladatelem a letitým vedoucím Prof. PhDr. Josefem Polišenským, DrSc., po němž v roce 1981 převzal vedení Střediska (od roku 1990 se stal jeho vedoucím jako nezávislého pracoviště FF UK).

V roce 1992 se habilitoval a v roce 1995 byl jmenován profesorem. V čele SIAS stál nepřetržitě téměř čtyři desetiletí a v pedagogické i badatelské činnosti pokračuje dodnes. Za tu dobu absolvoval řadu zahraničních badatelských pobytů, publikoval několik desítek odborných monografií (ve španělštině a angličtině), stovky studií, každoročně s neúnavností sobě vlastní pořádá vědecká symposia zaměřená na dějiny česko-latinskoamerických vztahů a dějiny Karibské oblasti. Zahájil a po dobu 20 let zosobňoval realizaci letních kurzů mexického Tec Monterrey na Univerzitě Karlově, přerušeného až současnou corona-krizí.

Od roku 1986 doposud vede nejprve ročenku (dnes časopis) Ibero-Americana Pragensia a její Supplementa (obě řady dnes čítají každá okolo padesátky titulů).

Prof. Opatrný je také dobře znám širší veřejnosti jako autor mnoha popularizačních děl z dějin Latinské Ameriky, stejně jako pilný komentátor soudobého dění ve sdělovacích prostředcích. Je zván do mezinárodních komisí, předsednictví kongresů, byl mimo jiné místopředsedou Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů (AHILA) nebo členem New York Academy of Sciences.

V roce 2002 jej španělský král Juan Carlos I. za přínos k šíření kulturních vztahů vyznamenal řádem Isabely Kastilské a v roce 2008 řádem Za civilní zásluhy. Mexická vláda jej v roce 2018 ocenila prestižním řádem Mexického orla. V českém prostředí získal v roce 2006 Cenu Egona Erwina Kische za literaturu faktu, kterou mu udělila Obec spisovatelů, a v letech 2005 a 2014 obdržel Cenu Miroslava Ivanova od Klubu autorů literatury faktu. Zasloužil se o zavedení magisterského a doktorského studia v oboru iberoamerikanistika, vychoval stovky žáků, působil a dodnes působí v řadě fakultních a univerzitních orgánů.

FOTO: Vladimír Šigut (zdroj: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11295&locale=cz)

 

Úvod > Nástěnka > Vědecká rada UK udělila profesorovi Josefu Opatrnému stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK