Martin Rataj

Vzdělání

2014-2022 doktorské studium (FF UK, Iberoamerikanistika)

2013 Mgr. (FF UK, Iberoamerikanistika)

2009 Bc. (FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia)

Zahraniční pobyty

2014 šestitýdenní stáž pro AIESEC, Novi Sad, Srbsko

2012 semestrální pobyt na Universidad de Lima, Perú

Publikace

RATAJ, M. 2013: Lima: problémy růstu latinskoamerické metropole. Diplomová práce. SIAS, FF UK. Vedoucí práce: B. Janský.

Disertační práce: Lima – problémy růstu metropole

Název v angličtině: Lima – Problems of the growth of the metropolis

Školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

Popis plánované disertace: Cílem disertace je rozšířit diplomovou práci, již jsem věnoval otázce bouřlivého rozvoje peruánské metropole v posledních desetiletích, a především jeho důsledků, které prostupují mnohé aspekty života v Limě, ať už jde o urbanizaci a kvalitu bydlení, hygienu a životní prostředí, kriminalitu a bezpečnost či zranitelnost vůči přírodním katastrofám.

Úvod > Martin Rataj