Peter Vyšný

E-mail: peter.vysny@post.sk petervysny@hotmail.com

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra dejín práva

Vzdělání:

1999 – 2004 – Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, študijný odbor: právo

jún 2004 – získanie titulu Mgr. v odbore právo

január 2005 – absolvovanie medzinárodnej skúšky „Zentrale Oberstufenprüfung“ z nemeckého jazyka organizovanej Goethe-Institutom

2004 – 2007 – Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, externé doktorandské štúdium v odbore téoria a dejiny štátu a práva (s užším zameraním na svetové dejiny štátu a práva)

september 2007 – absolvovanie dizertačnej skúšky

júl 2008 – získanie titulu JUDr. v odbore dejiny štátu a práva

december 2009  získanie titulu PhD. v odbore téoria a dejiny štátu a práva

2010 – 2018 – doktorandské štúdium v kombinovanej forme v odbore Historické vědy – Iberoamerikanistika
školiteľka: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
2018 – úspešná obhajoba dizertácie „Štát, právo a každodenný život v aztéckom Tenochtitlane“
udelenie titulu Ph.D.

Zahraniční pobyty:

jún – december 2006 – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (México, D.F.)

august – september 2010 – Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (México, D.F.)

Konference:

aktívna účasť na vedeckých konferenciach pre doktorandov organizovaných Trnavskou univerzitou v Trnave, Právnickou fakultou, v rokoch 2005, 2006 a 2007

Publikace:

Vyšný, P.: Náčrt pozemkového práva Aztékov. In. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 91, č. 4 (2008), s. 335 – 343.

Vyšný, P.: Rozvrstvenie aztéckej spoločnosti a jeho právne dimenzie. In: Historia et Theoria Iuris : printový a e-vedecký časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 63 – 79.

Vyšný, P. : Osobné právo Aztékov so zameraním na aztécke otroctvo. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Roč. 92, č. 4 (2009), s. 375 – 386.

Vyšný, P.: Štruktúra aztéckeho štátu a problém jeho teoretickej interpretácie. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2007. Bratislava: Iura Edition, 2008. S. 141 – 176.

Vyšný, P.: Trestné právo Aztékov. In. Acta Universitatis Tyrnaviensis, Iuridica : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 2008. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis 2009. S. 7 – 56.

Vyšný, P.: Niekoľko poznámok k právnej stránke aztéckeho otroctva. In: Súkromné a verejné právo súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie doktorandov PF TU. Iura Edition, 2006. S. 60 – 71.

Vyšný, P.: Rodinné právo Aztékov. In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Trnava: Trnavská univerzita 2007. S. 74 – 86.

Vyšný, P.: Špecifiká štátnej organizácie Aztékov. In: Súkromné a verejné právo súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a školiteľov PF TU. 1/2005. Trnava : Facultas Iuridica Universitatis Tyrnaviensis 2005. S. 243 – 257.

Vyšný, P.: Aztécke rodinné právo. In: Historia et Theoria Iuris : printový a e-vedecký časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku. Roč. 1. č. 2 (2009), s. 64 – 80.

Vyšný, P.: Pojem náčelníctvo a predštátna spoločnosť. In: Historia et theoria iuris : printový a e-vedecký časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku. Roč. 2, č. 4 (2010).

Vyšný, P.: Počiatky a rozvoj aztéckeho mestského štátu Tenochtitlan. V štádiu posudzovania redakciou vedeckého časopisu Právněhistorické studie.

Vyšný, P.: recenzia publikácie: Přemysl Mácha (ed.): Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave 2009, 184 s. + DVD-disk. ISBN 978-80-7368-591-1. In: Ethnologia Actualis Slovaca. Revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev 10, 2010, s. 196–200.

Diplomová práce: Spoločnosť, štát a právo Aztékov (Bratislava 2004)

Rigorózní práce: Počiatky a rozvoj štátnosti u Aztékov (Trnava 2008)

Disertační práce: Štát a právo Aztékov (Trnava 2009)

Projekty:

Od januára 2011 riešim inštitucionálny projekt Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2010 s názvom Štát a právo Aztékov, ktorého účelom je pripraviť rukopis vedeckej monografie s pracovným názvom Štát a právo Aztékov. Predpokladným termínom ukončenia prác na rukopise, resp. projektu je august – september 2011.

Disertační práce: PODOBY VEREJNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV STREDNÉHO MEXIKA V AZTÉCKOM OBDOBÍ

Plánovaná doktorská dizertačná práca Podoby verejného a súkromného života obyvateľov stredného Mexika v aztéckom období by mala byť synteticky koncipovaným príspevkom k sociálnym dejinám Mexického údolia a priľahlých území v poslednom úseku tzv. neskoršieho poklasického obdobia (1200-1521), pre ktorý je signifikantným javom najmä postupný vzostup Aztékov z mesta Tenochtitlan na úroveň vedúceho mocenského činiteľa priestoru hlavne stredného Mexika.

Prvým základným cieľom plánovanej práce je systematicky postihnúť a porovnať určité podstatné stránky spôsobu života obyvateľov rôznych kategórií stredného Mexika v aztéckom období. Konkrétne sa bude skúmať ich postavenie a správanie sa vo verejnom (t.j. politickom, náboženskom, vojenskom, pracovnom a hospodárskom), ako aj súkromnom (rodinnom) živote. Pri tom sa bude vychádzať z predpokladu, že tento spôsob života v aztéckom období vykazoval v jednotlivých sídlach/oblastiach stredného Mexika určité odlišnosti, ktorých zistenie a zhodnotenie je druhým základným cieľom plánovanej práce.

Časový aj priestorový záber plánovanej práce je pomerne široký. Výpovedná hodnota prameňov (najmä písaných), ktoré sa plánujú využiť, je obmedzená. Mnohé pramene sú obťažne dostupné. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa predpokladá zúženie/upresnenie témy práce: práca sa zameria na miestne podoby života obyvateľov iba niektorých, cielene vybraných sídel/oblastí stredného Mexika v aztéckom období.

Úvod > Peter Vyšný