Možnosti financování

Granty a dotace pro vědecký výzkum

* V rámci UK může žadatel požádat o finanční prostředky

Všechny žádosti o granty a dotace, o které žádáte v rámci UK, lze podávat i v anglickém jazyce.

Pozor: některé granty a dotace jsou určeny pouze studentům prezenčního studia.

Pokud je výstupem vašeho projektu publikace, je nutné zadat ji do bibliografické databáze (pomoc v knihovně).Grantová agentura UK (GA UK):

 

ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: 360 000/rok

Max. doba: 3 roky

 

K úspěšné žádosti je třeba mít přesnou představu o: záměru výzkumu, rozvržení finančních prostředků, řešitelském týmu a výstupech (vědecké články, monografie, výstava, atp.).

Pro vstup do aplikace potřebujete pouze číslo studenta. Jakožto spoluřešitele můžete do svého řešitelského týmu zahrnout svého školitele, ostatní studenty UK, akademiky, ale také externisty.

Odměnou za vaši práci je stipendium v maximální výši 100 000,- Kč za rok.

Do rozpočtu můžete zahrnout: cestovné, pojistné (vygenerováno automaticky), režie (20 % z celkové částky je odvedeno fakultě, tato částka slouží na umoření administrativních aj. nákladů spojených s vaším projektem) a ostatní položky (materiál, služby, počítač, fotoaparát, atp.).

Předměty, které zakoupíte v rámci grantu jsou majetkem UK! (Pokud i po skončení projektu zůstáváte studentem či pracovníkem UK, lze se dohodnout na jejich dalším používání.) Náklady spojené s nákupem a cestováním je třeba doložit náležitými finančními doklady (jízdenky, letenka, paragon, atp.).

Grantový referát UK doporučuje přijít se jeden měsíc před uzávěrkou poradit.

Úspěšnost žádostí je cca 25 %.

 

Vnitřní granty FF UK:

 

ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: není omezeno

Max. doba: 1 roky

 

Vnitřní granty FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK, konkrétně pí. Volná. Postup a forma jsou podobné jako v případě GA UK. Vnitřní granty vyhlašuje jednou ročně děkan FF UK. V případě, že podáte žádost také ke GA UK a budete úspěšní v obou případech, je nutné z jednoho projektu odstoupit! Výše jednotlivých rozpočtů může být krácena.

 

Účelové stipendium FF UK

 

Účelové stipendium FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK. Toto stipendium se udílí ex post, tj. na základě dosažených výsledků, úspěšných výstupů, atp. Tzn., že jej můžete využít na úhradu nákladů spojených s účastí na: konferenci, výjezd do zahraničí, atp. Výše cestovních náhrad není omezena.

Pravidla a formuláře naleznete na webu FF UK v odkazu, který je výše.

 

Projektové účelové stipendium (PÚS)

 

23. KVĚTEN

Max. částka: 94 000,- Kč

 

PÚS spravuje Studijní oddělení FF UK. Toto stipendium slouží na úhradu spojenou s badatelskou činností a nutným cestováním.

Výstup: zpravidla článek v odborném periodiku.

Závěrečnou zprávu studenti odevzdávají do 31.12.2011.

* Externí zdroje:

Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 

KVĚTEN/ČERVEN

 

Studentů se týká „program G“, jenž je určen k uhrazení nákladů spojených s rozvojem výuky a systému vzdělávání na dané katedře. Jeho cílem je tedy podporovat tvůrčí práci studentů a obohatit výuku daného oboru. Je možní z něj uhradit: didaktické pomůcky, asistenty při výuce, atp.).

Žádost o grant se podává prostřednictvím vlastní aplikace FRVŠ. Systém je složitý a administrativně náročný; je nutné dodržovat rozpočet.

 

Grantová agentura ČR (GAČR)

 

Žádost o granty u GAČR může podat pouze fakulta, proto je nutné obrátit se na Grantový referát FF UK, konkrétně na osobu pí. Bryksíové. Projekt musí posvětit vedoucí katedry a podepsat jej musí děkan. Podpis děkana opatří grantový referát. Žádost se podává prostřednictvím vlastní aplikace GAČR.

 

Termín interní uzávěrky na FF je zrušen. Nový termín bude stanoven po obnoveném vyhlášení soutěží v polovině května 2012.

 

Rozvojové projekty MŠMT

 

S žádostmi o tyto granty je dobré obrátit se na Grantový referát FF UK.

 

Visegradský fond

Fullbrightovo stipendium

 

Fulbrightovo stipendium nabízí možnost studovat, přednášet, či bádat, v USA.

Informace o Fullbrightově stipendiu pro akademické pracovníky a přednášející na rok 2013/2014 naleznete v odkazu:

Fulbrightuv program Scholars

Úvod > Možnosti financování