Přijímací řízení AR 2024/2025

Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě. Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia zajišťuje Referát přijímacího řízení.

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete na FF UK zde. Den otevřených dveří se koná 13. ledna 2024 na hlavní budově FF (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1). Prezentace našeho oboru začíná v 17 hodin v místnosti č. 201. Pro více informací sledujte průběžně stránky fakulty.

Přijímací řízení pro studium začínající akademickým rokem 2024/2025

Podrobné informace o navazujícím magisterském oboru Iberoamerikanistika a přijímacím řízení naleznete na stránkách FF UK. Obor je prezenční, je možné jej studovat jako samostatné i jako sdružené studium. Lhůta pro podávání přihlášek na navazující magisterské studijní programy končí dne 31. 3. 2024.

Viz též Charakteristika Mgr. a Ph.D. studia.

Navazující magisterské studium

Vstupní požadavky

Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/la bakalářské studium. Značnou výhodou je přirozeně studium společenskovědních oborů, aniž by tento fakt vylučoval zájemce oborů jiných.

Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem. (více info na stránkách FF UK viz odkaz)

Přijímací zkouška

Je jednokolová a probíhá formou ústního pohovoru ve veřejném řízení před komisí. Uchazeč/ka musí u přijímací zkoušky prokázat předpoklady ke studiu, přehled problematiky hispánského a lusobrazilského světe a základní znalosti v oblasti historie, geografie a kultury regionu.

  • popis přijímací zkoušky:
ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1) historie Latinské Ameriky (max. 30 bodů)
2) kultura Latinské Ameriky (max. 20 bodů)
3) geografie a společensko-ekonomická situace jednotlivých latinskoamerických zemí (max. 20 bodů)
4) rozprava o dokončené nebo rozpracované bakalářské práci (max. 10 bodů)
5) rozprava o prostudované literatuře (max. 20 bodů)

Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).

 Další požadavky ke zkoušce: Uchazeč/ka komisi předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (obhájenou nebo připravovanou k obhajobě) a odevzdá seznam minimálně 5 titulů k dějinám Latinské Ameriky a minimálně 5 titulů z latinskoamerické beletrie.

Doktorské studium

Více informací pro rok 2024/2025

Přihlášky je možné podávat do 30. 4. 2024.

Vstupní požadavky

Absolvování magisterského studia v oboru Iberoamerikanistika – Dějiny Latinské Ameriky (či oboru příbuzném – např. světové dějiny, hispanistika, atd.) a odborné předpoklady ověřené ústní zkouškou z dějin a kultury Latinské Ameriky se zohledněním zaměření uchazeče.

Přijímací zkouška

Je jednokolová, probíhá formou ústního pohovoru ve veřejném řízení před minimálně tříčlennou komisí. Uchazeč(ka) o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností.

Nedílnou součástí přijímací zkoušky je předložení projektu zamýšlené disertační práce. Uchazeč by měl umět vysvětlit a obhájit projekt disertační práce, zasadit danou problematiku do širšího kontextu prokázat znalost specializované odborné literatury.

  • popis přijímací zkoušky:
ÚSTNÍ ZKOUŠKA

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

Zvolené téma uchazeč(ka) předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. Markéta Křížová, Ph.D., e-mail: marketa.krizova@ff.cuni.cz.

Úvod > Uchazeč(ka) > Přijímací řízení AR 2024/2025