Studium

Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického světa.

1. Navazující magisterské studium

Studijní obor: Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (jednooborové studium)

Navazující jednooborový magisterský program nabízí studentům ucelený obraz dějin a současné podoby latinskoamerické společnosti. Součástí studia je také utváření základní vzdělanostní struktury, a to včetně teoretické dimenze, jež umožňuje další vzdělávání v oboru po nástupu do praxe. Během studia se studenti  učí pracovat s prameny, osvojují si kritický přístup k literatuře a tvůrčí přístup k tématům, která již svojí podstatou předpokládají komparativní metodu práce.

Program navazujícího magisterského studia se skládá ze čtyř vzájemně provázaných základních složek: historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a literatura. Program má interdisciplinární charakter a vzniká ve spolupráci několika univerzitních i mimouniverzitních pedagogických a vědeckých pracovišť.

Předpokladem úspěšného dokončení studia je, vzhledem k jazyku převážné většiny odborné literatury, přinejmenším pasivní znalost španělského (popř. portugalského) a anglického jazyka. Studenti se rozhodují pro navazující magisterský studijní obor Iberoamerikanistika nejen při studiu příbuzných oborů (hispanistika, historie, politologie, etnologie, geografie, ekonomie atp.), ale i oborů dalších, pokud projeví zájem o studium problematiky spjaté s mimořádně perspektivním regionem, kterým je Latinská Amerika.

Výrazným rysem programu je široká nabídka volitelných předmětů a intenzivních přednáškových bloků zahraničních odborníků, kteří přijíždějí do Střediska s různým statutem (ERASMUS, meziuniverzitní výměna, stáže, či pobyty během sabatického období).

Vzhledem ke skutečnosti, že významná část studentů navazujícího magisterského programu prošla programem ERASMUS již v bakalářské formě studia, rozšiřuje SIAS možnosti výjezdu do zahraničí v rámci výměny s TEC Monterrey v Mexiku a dále podporuje možnosti semestrálních pobytů v zahraničí, které si studenti sjednají individuálně.

STUDIJNÍ PLÁN 

2. Doktorské studium

Doktorský studijní program oboru iberoamerikanistika navazuje na program navazujícího magisterského studia v oboru iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky a poskytuje studentům možnost specializace pro dějiny a kulturu regionu, jehož politický, ekonomický a kulturní význam v posledních padesáti letech neustále roste a nepochybně bude stoupat i v budoucnosti.

Doktorské studium lze studovat pouze v presenční formě.

Individuální plán studia

Program oboru se skládá ze čtyř základních složek: historie Latinské Ameriky, nativní společnosti, geografie a kultura. Program má interdisciplinární charakter a je naplňován činností přednášejících, kteří pocházejí z různých universitních i mimouniverzitních vědeckých pracovišť. Při studiu je kladen důraz na individuální formu práce. Program je uzavřen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Doktorský studijní program se realizuje formou individuálního studijního plánu, jenž je zaměřen na prohloubení obecně teoretických a odborných znalostí z oboru studia. Tyto pak student využije nejen k napsání doktorské disertační práce, ale také ve své další tvůrčí činnosti v oboru.

V rámci doktorského studijního programu je předepsáno složení minimálně pěti, v případě potřeby však i více, zkoušek, a to z filosofie a obecně teoretických základů oboru, anglického jazyka, a dále nejméně dvě odborné zkoušky, které si student vybere po konzultacích se školitelem v souladu se zaměřením doktoranda a tématem jeho doktorské disertační práce. Individuální studijní plán je po vypracování schválen školitelem a předsedou oborové rady. Každý rok je pak zpracována písemná zpráva o plnění studijních povinností a dalších aktivitách studujícího. Zprávu vypracuje školitel a potvrzuje ji předseda oborové rady.

Vzhledem k tomu, že individuální plány mohou dle zaměření studujících výrazně variovat, uvádíme níže příklady vybraných studijních plánů. Ty jsou vždy sestavovány tak, aby jejich studium zajistilo studentovi dostatek znalostí z teorie a metodologie oboru, přehled dané problematiky v historické, ale i současné dimenzi poznání, přičemž je kladen důraz na pochopení celkového vývoje a konkrétní témata z historie a kultury Latinské Ameriky podle zaměření doktoranda.

Individuální studijní plány jsou v zásadě stanovovány na základě těchto okruhů:

Historie Latinské Ameriky v koloniálním období

Historie Latinské Ameriky v období válek za nezávislost a formování novodobých národů

Nová a nejnovější historie Latinské Ameriky

Předkolumbovské kultury a jejich projekce do současné etnické podoby Latinské Ameriky

Latinskoamerická kultura (podle zaměření doktoranda literatura, výtvarné umění atp.)

Geografie Latinské Ameriky

Filosofické problémy oboru

Historiografie (podle zaměření doktoranda)

Anglický jazyk

Obecně formulovaný vzor individuálního studijního plánu doktorského studia:

Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů

Dějiny konkrétního regionu v devatenáctém století

Formování národních literatur v Latinské Americe

Filosofické problémy oboru

Anglický jazyk

Příklady individuálního studijního plánu:

Příklad 1:

Latinská Amerika jako objekt mezinárodní politiky v 18. a 19. století ZK

Dějiny Latinské Ameriky v období boje za nezávislost a formování národů ZK

Mexiko v druhé polovině devatenáctého století ZK

Formování mexické národní literatury v kontextu literatury kontinentu ZK

Národní dějiny v argumentaci mluvčích vznikajících národních společností ZK

Anglický jazyk ZK

Téma disertační práce: Reflexe druhého mexického císařství a intervence v české společnosti

Příklad 2:

Dějiny Latinské Ameriky v koloniálním období ZK

Dějiny USA v koloniálním období ZK

Nativní kultury Ameriky ZK

Problém identity v latinskoamerické literatuře ZK

Filosofické problémy kontaktu dvou různorodých civilizací ZK

Anglický jazyk ZK

Téma disertační práce: Srovnání misií v anglosaské a hispánské Americe

Úvod > Studium > Studium