SZZK: Okruhy otázek a diplomová práce

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZK)

Části SZZK

Státní zkouška 1: Obhajoba diplomové práce

Státní zkouška 2: Tematický okruh (student si volí jeden z tematických okruhů A,B,C)

A: Historie – Dějiny Latinské Ameriky; Nativní kultury Latinské Ameriky, Obecná historiografie a historiografie k latinskoamerickým dějinám.

B: Historie – Dějiny Latinské Ameriky; Geografie; Obecná historiografie a historiografie k latinskoamerickým dějinám.

C: Historie – Dějiny Latinské Ameriky; Literatura, Obecná historiografie a historiografie k latinskoamerickým dějinám.

Okruh otázek ke SZZS ke stažení zde.

Rozšířená témata pro okruh B – tematický okruh geografie zde.

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Téma diplomové práce si diplomant/ka volí samostatně dle svého zájmu po konzultaci s vedoucím práce. Návrhy témat diplomových prací zde.

Doporučený rozsah je minimálně 100 normo stran textu; plus eventuální přílohy.

Termín zadání: diplomovou práci zadávají do SISu vyučující, a to do konce prvního semestru magisterského studia. Vyplněný formulář „Zadání diplomového úkolu“ dá na vědomí vedoucímu Střediska.

Termín odevzdání: závěrečné odevzdání diplomové práce se řídí Harmonogramem akademického roku. Průběh psaní je nutno konzultovat s vedoucím práce.

Struktura práce: úvod práce musí obsahovat obraz dané problematiky ve stávající literatuře a informaci o pramenné základně, text je potom pokusem studenta o vlastní pohled či řešení problému. Práce musí obsahovat poznámkový aparát a úplnou bibliografii použitých pramenů a literatury.

Jazyk práce: obvykle čeština (po dohodě s vedoucím práce je možno psát v dalších světových jazycích).

Prezentace práce: povinností studenta je prezentovat průběžně výsledky připravované diplomové práce v diplomovém semináři a

účastnit se diskuse s ostatními studenty.

Formální aspekty práce (titulní list, grafická úprava, zadávání do SIS, citační norma) viz Bakalářské a diplomové práce.

Úvod > Studium > SZZK: Okruhy otázek a diplomová práce