Profil Střediska

Středisko ibero-amerických studií (SIAS) bylo založeno v roce 1967 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto interdisciplinární pracoviště pro výzkum a vzdělávání v oboru iberoamerikanistika. Středisko poskytuje studentkám a studentům navazujícího magisterského a doktorského studia specializované kurzy, zejména z oborů historie, etnologie, hispanistiky, literatury a dějin umění, které se věnují především dějinám a kultuře, ale také geografii Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska. Nabízí možnost navazujícího magisterského studia pro studenty s ukončeným bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání, a dále doktorského, prezenčního i kombinovaného, pro studenty s ukončeným magisterským stupněm studia. Výuku zabezpečují interní pracovníci SIAS a dále externí spolupracovníci z dalších univerzitních ústavů.

Každý rok je přijímáno 10 – 15 uchazečů o navazující magisterské studium.

Historie pražské iberoamerikanistiky:

Česká iberoamerikanistika se od 30. let 20. století tradičně zaměřovala na českou přítomnost v Latinské Americe, a to především na zdejší působení jezuitských misionářů z českých zemí (V. Kybal, O. Odložilík, Z. Kalista ad.). Institucionalizace oboru založením Střediska ibero-amerických studií (SIAS) r. 1967 umožnila rozšíření spektra řešených otázek, zejména na poli historie (J. Polišenský) a literatury (O. Bělič).  Zájmy nové generace badatelek a badatelů, kteří byli prvními žáky SIAS, se co do tematického i zeměpisného zaměření do velké míry odvíjely od politického klimatu 60. let 20. století. V plné šíři, a to nejenom archivního, ale i terénního a teoretického studia, se česká iberoamerikanistika začíná rozvíjet teprve po roce 1989.

Tradice české iberoamerikanistiky

Úvod > Středisko > Profil Střediska