Koncepce

Priority rozvoje Střediska:

 

– vědecké projekty dle zaměření pracovníků

– pravidelná publikace odborného recenzovaného časopisu bero-Americana Pragensia a jeho zařazení do mezinárodních databází

– pořádání vědeckých sympozií

– důraz na rozvoj spolupráce jak s tuzemskými, tak s zahraničními institucemi

– u doktorského studia je kladen důraz na účast studentek a studentů na zahraničních cestách a vědeckých aktivitách

– vypisování výběrových přednášek z problematiky disertačních prací doktorandek a doktorandů

– spolupráce na mezinárodním programu s Technologickým Institutem v Monterrey (Mexiko)

 

Koncepce SIAS FF UK a jeho rozvoje v budoucích letech viz Koncepce_2015_OPATRNÝ

Úvod > Středisko > Koncepce