Možnosti financování

Stipendia a granty UK

Všechny žádosti o granty a dotace, o které žádáte v rámci UK, lze podávat i v anglickém jazyce.

Pozor: některé granty a dotace jsou určeny pouze studentům prezenčního nikoli kombinovaného studia.

Pokud je výstupem vašeho projektu publikace, je nutné zadat ji do bibiografické databáze (pomoc v knihovně).

Informace jednotlivým grantům a  stipendiím se proměňují. Přesné informace najdete vždy na stránkách příslušného odboru nebo instituce. Informace uvedené níže jsou proto pouze ilustrační!

Grantová agentura UK (GA UK):

ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: 360 000/rok

Max. doba: 3 roky

K úspěšné žádosti je třeba mít přesnou představu o: záměru výzkumu, rozvržení finančních prostředků, řešitelském týmu a výstupech (vědecké články, monografie, výstava, atp.).

Pro vstup do aplikace potřebujete pouze číslo studenta. Jakožto spoluřešitele můžete do svého řešitelského týmu zahrnout svého školitele, ostatní studenty UK, akademiky, ale také externisty.

Odměnou za vaši práci je stipendium v maximální výši 100 000,- Kč za rok.

Do rozpočtu můžete zahrnout: cestovné, pojistné (vygenerováno automaticky), režie (20 % z celkové částky je odvedeno fakultě, tato částka slouží na umoření administrativních aj. nákladů spojených s vaším projektem) a ostatní položky (materiál, služby, počítač, fotoaparát, atp.).

Předměty, které zakoupíte v rámci grantu jsou majetkem UK! (Pokud i po skončení projektu zůstáváte studentem či pracovníkem UK, lze se dohodnout na jejich dalším používání.) Náklady spojené s nákupem a cestováním je třeba doložit náležitými finančními doklady (jízdenky, letenka, paragon, atp.).

Grantový referát UK doporučuje přijít se jeden měsíc před uzávěrkou poradit.

Úspěšnost žádostí je cca 25 %.

Vnitřní granty FF UK

ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: není omezeno

Max. doba: 1 roky

Vnitřní granty FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK, konkrétně pí. Volná. Postup a forma jsou podobné jako v případě GA UK. Vnitřní granty vyhlašuje jednou ročně děkan FF UK. V případě, že podáte žádost také ke GA UK a budete úspěšní v obou případech, je nutné z jednoho projektu odstoupit! Výše jednotlivých rozpočtů může být krácena.

Účelové stipendium FF UK

Účelové stipendium FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK. Toto stipendium se udílí ex post, tj. na základě dosažených výsledků, úspěšných výstupů, atp. Tzn., že jej můžete využít na úhradl nákladů spojených s účastí na: konferenci, výjezd do zahraničí, atp. Výše cestovních náhrad není omezena.

Pravidla a formuláře naleznete na webu FF UK v odkazu, který je výše.

Projektové účelové stipendium (PÚS)

23. KVĚTEN

Max. částka: 94 000,- Kč

PÚS spravuje Studijní oddělení FF UK. Toto stipendium slouží na úhradu spojenou s badatelskou činností a nutným cestováním.

Výstup: zpravidla článek v odborném periodiku.

Závěrečnou zprávu studenti odevzdávají do 31.12.2011.

Externí zdroje

Grantová agentura ČR (GAČR)

Źadost o granty u GAČR může podat pouze fakulta, proto je nutné obrátit se na Grantový referát FF UK. Projekt musí posvětit vedoucí katedry a podepsat jej musí děkan. Podpis děkana opatří grantvý referát. Žádost se podává prostřednictvím vlastní aplikace GAČR.

Rozvojové projekty MŠMT

S žadosmi o tyto granty je dobré obrátit se na Grantový referát FF UK.

Visegradský fond

Fullbrightovo stipendium

Fulbrightovo stipendium nabízí možnost studovat, přednášet či bádat v USA.

Úvod > Věda a výzkum > Možnosti financování