Knihovna

Knihovna Šporkova paláce

Je samostatná knihovna FF UK sídlící ve Šporkově paláci, kde se soustřeďují publikace k dějinám a kultuře Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska; a částečně také k dějinám a kultuře USA. Beletristická a literárněvědná díla k Latinské Americe jsou dostupná většinou v knihovně Romanistiky se sídlem v hlavní budově FF UK.

Kontakty a provozní doba

Kontakty na pracovníky knihovny

Knihovníci: Tomáš Mlynář, Pamela Kraftová

Adresa: Hybernská 3, 110 00 Praha 1, přízemí vlevo, místnost 23

Telefon: 221 619 525

e-mail: libspork@ff.cuni.cz

Facebook

Provozní doba Knihovny Šporkova paláce (ZS 2019/2020)

Pondělí 09:30 – 16:30
Úterý 09:30 – 16:30
Středa 09:30 – 16:30
Čtvrtek 09:30 – 16:30
Pátek 09:30 – 14:00

Katalog knihovny

Katalog knihovny

Knihovní fond

Knihovna obsahuje 10.000 svazků. Fond tvoří více než 6.000 monografií, několik desítek map, více než 700 titulů časopisů (z toho 30 nejvýznačnějších živých seriálů z hispanofonní i anglofonní oblasti) a 1.300 separátů.

  • Základní odborné zaměření knižních fondů

    • historie

    • antropologie

    • geografie

    • politologie

Z encyklopedické literatury disponuje pětadvacetisvazkovým Diccionario hispano-americano, z kompendií pak nechybí autoritativní jedenáctisvazkové Cambridge Latin American History, dále pak zahrnuje kompletní edici nejvýznamnějších latinskoamerických autorů (Edición Ayacucho). Z časopisů disponuje nejdůležitějšími časopisy oboru, které vycházejí ve světě (Revista de Indias, Anuario americano, Hispanic American Historical Review, Journal of Latin American Studies) i v regionu (berlínská Iberoamericana).

Mimořádně významnou součástí knihovny je sbírka MAPFRE na CD-ROM, publikovaná od roku 1992, kde editoři vydávají nejdůležitější tituly klasických prací k dějinám států a regionů Latinské Ameriky i díla k různým problémovým okruhům.

Historie fondů

Základním fondem knihovny Střediska se staly knihy z pozůstalosti význačného českého etnografa a lingvisty Čestmíra Loukotky (1895-1966), který se zabýval zejména studiem jihoamerických Indiánů a klasifikací jejich jazyků, a dále knižní pozůstalost Jaroslava Kuchválka. V současnosti však tvoří tato pozůstalost pouze malou část knihovního fondu.

Akvizice monografií probíhá částečně výměnou za ročenku Ibero-Americana Pragensia a monografie publikované Střediskem, další monografie jsou dary různých institucí (mj. Španělského velvyslanectví v ČR a vyslanectví různých zemí Latinské Ameriky v Praze). Tímto způsobem obdržela knihovna dar čítající několik set publikací, které byly vydány v souvislosti s pětistým výročím objevení Ameriky v roce 1992 a v letech následujících. V roce 1998 obdržela knihovna velký dar nadace MAPFRE America Coleccion MAPFRE 1492, která je průběžně doplňována o další práce k dějinám hispánského světa. Nadace TAVERA darovala v roce 2000 knihovně soubor 36 CD-ROMů Biblioteca virtual: Clasicos Tavera obsahující klasické práce o historii a kultuře Španělska a Latinské Ameriky. Na základě dohody o redistribuci knižních darů mezi Střediskem a Ústavem románských studií je beletrie darovaná SIAS převáděna do knihovny Ústavu románských studií, , a to výměnou za španělsky a portugalsky psané práce zaměřené na historii a kulturu. V letech 2000-2009 získalo SIAS přes dva tisíce publikací z darů českého velvyslanectví v Brazílii a řady kulturních a diplomatických institucí hispánského světa.Knihovní fond obsahuje jedinečný soubor knih, jenž se váže k dějinám Brazílie, Kolumbie, Mexika a USA; a věnuje se především významným tématům spojeným s přelomem tisíciletí.

Akvizice seriálů probíhá takřka výlučně výměnou za časopis Ibero-Americana Pragensia a její suplementa.

Úvod > Středisko > Knihovna