Profesní a etická pravidla publikování v časopisu IAP

Profesní a etická pravidla publikování v časopisu IAP

 

Odborný časopis Ibero-Americana Pragensia Střediska ibero-amerických studií FF UK se řídí zásadami profesních a etických pravidel publikování v časopisu.

 

Povinnosti redakce

 • Redakce, redakční a odborná rada jsou zodpovědny za výběr textů, které jsou v časopise publikovány.
 • Nepublikované́ texty nesmí být bez výslovného souhlasu autora použity nikým z členů redakce, redakční a odborné rady.
 • Redakce, redakční a odborná rada se řídí příslušnými právními předpisy, které upravují otázky pomluvy, porušení autorských práv a plagiátorství.
 • Redakce poskytuje informace o zaslaných rukopisech pouze jejich autorům, recenzentům a členům redakční a odborné rady.
 • Při výběru textů se redakce, redakční a odborná rada řídí pouze obsahem textů bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanskou příslušnost, věk či politické názory autorů.

 

Povinnosti autorů/autorek 

 

 • Autor/ka ručí za originalitu svého textu. Veškeré práce jiných autorů použité v textu jsou opatřeny citací či bibliografickým odkazem.
 • Autor/ka nabízí text původní, který ještě nebyl publikován jinde. Poskytnutí stejného textu více než jednomu časopisu je chápáno jako etický prohřešek odporující zásadám akademické práce a jako takové je nepřípustné.
 • Autor/ka si je vědom/a skutečnosti, že plagiátorství je trestným činem a překročením pravidel akademického chování.
 • Autor/ka ručí za jazykovou a stylistickou úroveň textu. V případě, že text píše v cizím jazyce je povinen zajistit si jazykovou korekturu, pokud není s redakcí dohodnut jinak.
 • V případě, že text obsahuje obrazovou či dokumentovou přílohu, autor/ka je povinen/povinna zajistit a uvést autorská práva.

 

Povinnosti recenzentů/recenzentek

 

 • Odborné články a krátké studie vyhodnocují vždy dva odborní recenzenti/tky. O publikování textů rozhodují tedy odborní recenzenti/tky, redakce a redakční rada.
 • Komunikaci mezi odbornými recenzenty/tkami a autory/kami zprostředkovává výkonný/á redaktork/a a redakce.
 • Recenzní posudky jsou vypracovány věcně. Výhrady vůči textu jsou formulovány jasně a podpořeny argumenty. Posudky jsou prosté osobní kritiky vůči autorům a jejich práci. Je nepřípustné komentovat rasu, pohlaví, sexuální orientaci, vyznání, občanskou příslušnost, věk či politické názory autorů.
 • Posudek se vypracovává do evaluačního formuláře dostupného zde: VLOŽIT POSUDEK. Podepsaný jej recenzent/tka doručí redakci na email: brenisinova@ff.cuni.cz či adresu: Středisko ibero-amerických studií, Hybernská 3, Praha 110 00.
 • Recenzent/tka vypracuje posudek v jazyce srozumitelném autorovi.
 • Recenzent/tka má povinnost upozornit na podobnost recenzovaného textu s již publikovanými texty.
 • Recenzent/tka nesmí posuzovat texty, při jejichž recenzování vstupují do konfliktu zájmů, tzn., že nesmí být v přímém pracovním či osobním vztahu k autorovi či instituci, jež se na vzniku textu podílela.
 • Obsahy textů, celé i částečné, publikované i nepublikované, nesmí být dále použity bez výslovného souhlasu autora, a to ani recenzentem, ani redakcí či redakční a odbornou radou. Stejně tak nesmějí být použity jakékoli osobní a profesní informace získané během recenzování.
 • Všechny texty poskytnuté redakci jsou považovány za důvěrné. Jejich zpřístupnění třetím osobám bez výslovného souhlasu autora/ky je nepřípustné.

 

 

 

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Ibero-Americana Pragensia > Profesní a etická pravidla publikování v časopisu IAP