Absolventi

Profil absolventa

Absolventi jsou:

1) schopni celkového pohledu na problematiku Latinské Ameriky především v dimenzi historického vývoje společností s charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských komunit a imigrace z koloniálních metropolí;

2) ovládají základní fakta latinskoamerické historie a kulturního vývoje a nechybí jim schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další na základě vlastního kritického úsudku. Jsou si vědomi geografické podmíněnosti hospodářského vývoje, jeho vlivu na sociální poměry a souvislosti politických událostí v koloniální i post-koloniální Latinské Americe se situací na mezinárodní scéně a světovém trhu. Mají znalosti vývoje názorů na základní problémy dějin regionu, pracovišť, osobností, periodik a základních děl ve světě i v České republice a vědomosti o dějinách vztahů středoevropské společnosti a Latinské Ameriky;

3) ovládají španělský (či portugalský) jazyk tak, aby mohli studovat odbornou literaturu a komunikovat v běžném hovoru.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění (dokazuje to i profesní uplatnění studentů, kteří absolvovali studium iberoamerikanistiky v různých programech v průběhu 90. let a během následujícího desetiletí) zejména v těchto oblastech: kultura, publicistika, diplomacie, turistický ruch, akademické prostředí, školství, státní správa, sociální služba (integrace menšin) apod.

Absolventi mohou pracovat v oblasti kultury, která je v posledních letech poznamenána nejen vlivem hispánské civilizace, ale také úspěchy, jichž dosáhla latinskoamerická a španělská literatura, divadlo, film, výtvarné umění, věda atd. Znalosti historických kořenů a historické podmíněnosti současného světa může využít v publicistice. Povědomí p latinskoamerických reáliích a civilizačním modelu lze uplatnit i ve španělských a latinskoamerických diplomatických, kulturních a hospodářských institucích, působících na území České republiky nebo na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Absolventi nabyté informace o historie a kultuře Latinské Ameriky využívají zejména při praktickém kontaktu s latinskoamerickou realitou i při stálé činnosti v latinskoamerickém prostředí, můžou se uplatnit i v podnikatelských subjektech orientovaných na aktivity regionu (nejen v turistickém ruchu).

Úvod > Uchazeč(ka) > Absolventi